Onder vervoersdiensten met vrijwilligers in Noord-Holland voerde het Kenniscentrum een onderzoek uit naar keuzes en wensen ten aanzien van duurzaam vervoer. Een vragenlijst werd na de bijeenkomst Duurzaam Wagenpark toegestuurd en ingevuld door een aantal koplopers op dit onderwerp. 

Als meest kansrijke oplossing wordt momenteel volledig elektrisch rijden gezien, enkelen overwegen een combinatie van brandstoffen. Lease of koop zijn overwegingen, een aantal organisaties wacht nog omdat het wagenpark nog niet aan vervanging toe is. Meer dan de helft van de bevraagde vervoersdiensten verwacht een overstap binnen 5 jaar te maken.

Wie deden mee aan het onderzoek? 

De uitkomsten zijn gebaseerd op de antwoorden van 11 vervoersdiensten met meerdere bussen waaronder 2 buurtbusverenigingen, 7 diensten specifiek voor rolstoelvervoer aanbieden of in een combinatie van rolstoel vervoer en mensen die zelfstandig in- en uit kunnen stappen. De overige twee diensten bieden busvervoer mensen die zelfstandig in- en uit kunnen stappen. Vier organisaties hebben 1 of 2 bussen, de andere diensten hebben gemiddeld 4-5 bussen. Er zijn twee organisaties die ook met auto’s rijden. Over het algemeen zelfstandige stichtingen en verenigingen en 1 zorgorganisatie. 

Actieradius

Wat is de benodigde actieradius van nieuwe voertuigen voor deze organisaties? Uit de antwoorden blijkt dat het grootste deel van de vervoersdiensten zoekt naar een voertuig dat gemiddeld 200 kilometer per dag kan rijden.  We hebben hierbij gevraagd naar werkelijk (dus netto) aantal benodigde kilometers per dag per voertuig. 

Kansen en obstakels

Volledig elektrisch rijden wordt gezien als de meest kansrijke oplossing. Ook een combinatie van diesel en elektrisch of waterstof worden als opties beschouwd. Een aantal organisaties geeft aan vooralsnog de ontwikkelingen af te wachten omdat hun wagenpark nog niet op korte termijn aan vervanging toe is. 

Er zijn ook obstakels. Opvallend vaak wordt hierbij de laadinfrastructuur genoemd (8x), naast actieradius (5x) en aanschafkosten (4x). Daarnaast noemt men de afhankelijkheid van derden, de consequenties voor de planning en organisatie als het voertuig opgeladen moet worden en de vraag naar het juiste voertuig. 

Wanneer? 

We constateerden al eerder dat een duurzaam wagenpark niet alleen een vraag is naar wat en hoe, maar ook: wanneer maak je deze overstap? De antwoorden lopen uiteen, maar wij vinden het toch interessant dat slechts 1 vervoersdienst niet denkt deze stap te gaan maken en 4 vervoersdiensten al binnen 2 jaar een volledig duurzaam wagenpark denken te hebben.   

Wat is nodig om een volgende stap te kunnen maken? 

Wanneer wordt gevraagd wat men nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken zijn er drie type antwoorden: samenwerking en gemeenten (provincie en concessiehouder voor de buurtbussen), financiering en verdere ontwikkeling van voertuigen. 

Bijna niemand heeft nog contact met de eigen gemeente dit onderwerp wat, soms is het contact met gemeente nog niet gelegd, slechts drie vervoersdiensten zijn daadwerkelijk in gesprek met hun gemeente. Onderwerpen die hier aan de orde zouden kunnen komen zijn laadinfrastructuur en financiering. 

Wat kan het Kenniscentrum doen?

Specifiek is gevraagd wat het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer zou kunnen doen in de nabije toekomst? Met stip op 1 wordt genoemd het delen van informatie, meest recente ontwikkelingen en goede voorbeelden. Daarnaast wordt een rol gezien in een netwerk- en brugfunctie onderling, naar gemeente en andere partijen.